Svenska othelloförbundet

SOF Årsmöte 2021

Härmed kallas SOF medlemmar till årsmöte 2021.
Datum: 28 augusti, i samband med SM i Othello.
Plats: NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm, Sysslomansgatan 18, Stockholm.

För att rösta på årsmötet, eller skicka in förslag till årsmötet, måste Du vara betalande medlem i SOF 2021. Kan du ej deltaga på mötet, men vill rösta så går detta bra.

Svenska Othelloförbundets årsmöte
2021-08-28

Årsmötet hålles tillsammans med SM i Othello.

1. Mötesordförande och sekreterare utses.

2.  Mötet öppnas

3. Har mötet har utlysts på rätt sätt via SOF hemsida och Facebook.

4. Dagordningen godkänns och fastställes

5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6. Förbundets verksamhetsberättelse redovisades till medlemmarna. På grund av Covid-epidemin har all verksamhet, förutom viss online verksamhet, varit vilande. Inkomst sedan årsmötet 2020 i januari är 15 betalande medlemmar, 2180 SEK. Utgift för SOF hemsida, 600 SEK.  Utgifter för SM 2021 12 SEK.
SOF kassa är 4559 SEK, varav 540 SEK till SOF Ungdomsfond.

7. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften är 120 SEK per år. Ungdomsavgiften är 60 SEK upp till 18 årsålder.
20 SEK (10 SEK för ungdom) ska öronmärkas för ungdomsverksamhet.
Ett treårigt medlemskap kan lösas för 300 SEK.
Styrelsen rekommenderar oförändrade medlemsavgifter.
Styrelsen rekommenderar att ansöka om att bli skattebefriade (SKV 2501)

8. Inga motioner har inkommit.

9. Val av styrelse och SOFs firmatecknare enligt § 4.4.
* Ordförande. Kassör, Styrelse (tre till fem medlemmar)
* Val av Svenska Othelloförbundets firmatecknare.

10. Övriga frågor

11. Mötet avslutas.


Välkomna till årsmötet.
SOF styrelse.